patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Vas sepulcral de la família Mora

Cabrera d’Anoia, anomenada també Cabrera del Penedès durant la II República, o Cabrera d’Igualada posteriorment,és un municipi de la comarca de l’Anoia amb més de 1.300 habitants. El nucli cap del municipi és Canaletes. A Cabrera hi destaquen les restes d’un antic castell, que al segle XVI ja estava en ruïnes, l’església parroquial de Sant Salvador, que originàriament era la capella del castell i d’estil romànic; i la Casa dels Mora, família vinculada a aquesta zona des d’època medieval. al costat.

L’església de Sant Salvador conté, al seu interior, el vas sepulcral de la família Mora. L’any 1702, Josep Mora i Pons hi va sufragar, juntament ma la seva esposa, M. Paula Móra Dolcet, la construcció d’una capella dedicada al Sant Crist (4m x 3,5 m), a l’interior de la qual van situar les lloses sepulcrals de la família, que hi va enterrar els seus membres entre el segle XVIII i el XIX, moment en què va morir el darrer descendent, Ferran de Mora i de Llançà, l’any 1867.

Mossèn Joan Avinyó, prevere i rector de la parròquia de Sant Salvador de Cabrera a principis del segle XX, va deixar escrita una monografia (vegeu-ne la referència al final d’aquesta entrada) sobre Cabrera i sobre Vallbona d’Anoia. En aquesta monografia s’inclouen tota una sèrie de detalls sobre la història de la família Mora i sobre la seva relació amb l’església de Sant Salvador. Us en reproduïm un fragment:

[…] Joseph Mora y Pons edifica la capella del Sant Crist en la iglesia parroquial de Sant Salvador de Cabrera, cava en ella la tomba de la casa y funda en dit altar una capellania bax la advocació del Sant Crist y Nostra Senyora dels Dolors, […] Aquell matex sigue qui estrena la dita sepultura, puix encara que morí a Cervera, son cadavre fou trasladat a Cabrera, pera ésser enterrat en la fossa que obrí­ pels de sa casa. Vegis lo que diu el Llibre de defuncions: «A 23 del mes de Octubre de 1705 fonch sepultat en la iglesia de Sant Salvador de Cabrera sufragania de Vallbona lo cos del Senyor Joseph Mora v Pons familiar del Sant Ofici, rebé tots los Sagraments en la vila de Cervera, ço es Penitencia, Viàtich y Extremaunció, lo qual morí allí en dita vila y fou aportar en Cabrera a enterrar, assistiren a dit enterro dotse sacerdots y la cantoria de Capellades, donaren de caritat a cada sacerdot dotse sous.» Desprès seguex la relació dels funerals que pera descans de la seva ànima se li celebraren. La Maria Mora, muller del dit Joseph Mora y Pons y verdadera propietaria de la herencia de la casa Mora, morí a Cabrera el dia 5 de Mars de 1710, quant comptava prop de 60 anys. Fou enterrada en la tomba o vas que feu fabricar son marit, tal com ho havia disposat en son testament.

Gràcies a Mossèn Avinyó també podem saber la relació i detalls dels enterraments dels membres de la família Mora sebollits a la capella del Sant Crist. Un total de 14 (pàg, 116 i 117).

Per saber-ne més

Avinyó, Joan. Monografía histórica del Castell de Cabrera y poble de Vallbona en el Panadés. Igualada, 1909 [consultat en línia 8 d’agost de 2014] https://archive.org/stream/monografahist00avin

Print Friendly, PDF & Email